Informació de compra


Com comprar? A través de la web podreu escollir els productes que més us agradin. Un cop tingueu el cistell complert, el següent pas és omplir el formulari i l'adreça d'enviament. Més endavant podreu fer el pagament amb els diferents métodes dels que disposem, ja sigui amb targeta de crèdit (via Stripe) o per Paypal. Un cop fet això rebreu un mail de confirmació on podreu fer el seguiment del vostre paquet.

Pagament: Podreu escollir entre el pagament amb targeta de crèdit via Stripe o per PayPal.

Enviaments: L’enviament és GRATUÏT per a totes les comandes superiors a 60€, tota la resta tindran un cost de 4,99€ a tota la península (excepte balears) . Tots els enviaments es faran en un termini de 2/4 dies (EXCEPTE BALEARS) des del moment de la confirmació de comanda en dies laborables, no es faran enviaments en caps de setmana ni festius. Les comandes fetes a partir de dijous a les 12:00 s'enviaran dilluns següent. Tots els enviaments es faran a través de transport missatger. Només enviem a península i balears.

Preus: Tots els preus tenen ja aplicat el % d’IVA corresponent en cada cas.

Gestió d’incidències: El client només podrà reclamar en els següents casos: Que els productes rebuts no corresponguin amb la comanda feta o que el producte estigui en mal estat. Per a qualsevol altre dubte o consulta, poden enviar un mail a info@vanderpla.com indicant el nom i el número de comanda, i ens posarem en contacte amb vosaltres en menys de 24 hores per solucionar l’incidéncia.

Canvis*: TÈXTIL: Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de 14 dies (a partir de la data de recepció) per canviar l'article. El producte no ha d'estar usat i ha de ser retornat en el mateix estat en què es va enviar i en el seu embalatge original. Per canviar el producte, hauràs de realitzar una nova compra a la botiga online i en el mateix moment d'entrega del nou article, es recollirà el producte que vols canviar. Un cop aquest, arribi a les nostres oficines i comprovem que està en les condicions esmentades, farem l'ingrés del cost al seu número de compte. 

Retorns*: TÈXTIL: Si vols retornar (i no canviar) el producte, tens un termini de 14 dies després de la recepció de la teva comanda per fer-ho. Per fer-ho, hauràs d'enviar el producte a les nostres oficines (vegeu adreça a continuació). El cost de l'enviament del retorn anirà a carreg del client. Un cop ens assegurem que el producte torna en les seves condicions originals (en el mateix estat en què es va enviar i en el seu embalatge original) ingressarem el cost del producte al client (restant el cost d'enviament).

*PÓSTERS: Els pósters no es poden canviar ni retornar ja que s'imprimeixen sota comanda un a un. La única excepció és l'esmentada a "Gestió d'incidències".

Adreça: Carrer d'en Francesc Viñas, 9, 08180 Moià, Barcelona

_________________________

CASTELLANO

Como comprar? A través de la web podrá elegir los productos que más le gusten. Una vez que tenga el cesto completo, el siguiente paso es rellenar el formulario y la dirección de envío. Más adelante podrá hacer el pago con los diferentes métodos de los que disponemos, ya sea con tarjeta de crédito (vía Stripe) o por Paypal. Una vez hecho esto recibirá un mail de confirmación donde podrá hacer el seguimiento de su paquete.

Pago: Podrá elegir entre el pago con tarjeta de crédito vía Stripe o por PayPal.

Envíos: El envío es GRATIS para todos los pedidos superiores a 60 €, todo lo demás tendrán un coste de 4,99€ en toda la península (excepto Baleares). Todos los envíos se harán en un plazo de 2/4 días (excepto Baleares) desde el momento de la confirmación de pedido en días laborables, no se harán envíos en fines de semana ni festivos. Los pedidos realizados a partir del jueves a las 12:00 se enviarán lunes siguiente. Todos los envíos se harán a través de transporte mensajero. Sólo enviamos a península y baleares.

Precios: Todos los precios tienen ya aplicado el % de IVA correspondiente en cada caso.

Gestión de incidencias: El cliente sólo podrá reclamar en los siguientes casos: Que los productos recibidos no correspondan con el pedido hecho, que el producto esté en mal estado. Para cualquier otra duda o consulta, pueden enviar un mail a info@vanderpla.com indicando el nombre y el número de pedido, y nos pondremos en contacto con usted en menos de 24 horas para solucionar la incidencia.

Cambios *: TEXTIL: Si cuando recibas tu pedido no quedas satisfecho, tienes un plazo de 14 días (a partir de la fecha de recepción) para cambiar el artículo. El producto no debe estar usado y debe ser devuelto en el mismo estado en que se envió y en su embalaje original. Para cambiar el producto, deberás realizar una nueva compra en la tienda online y en el mismo momento de entrega del nuevo artículo, se recogerá el producto que quieres cambiar. Una vez éste, llegue a nuestras oficinas y comprobamos que está en las condiciones mencionadas, haremos el ingreso del coste a su número de cuenta. 

Devoluciones*: TEXTIL: Si quieres devolver (y no cambiar) el producto, tienes un plazo de 14 días tras la recepción de tu pedido para hacerlo. Para ello, se tendrá que enviar el producto a nuestras oficinas (véase dirección a continuación). El coste del envío de la devolución irá a cargo del cliente. Una vez nos aseguramos de que el producto vuelve en sus condiciones originales (en el mismo estado en que se envió y en su embalaje original) ingresaremos el coste del producto al cliente (restando el coste de envío).

*PÓSTERS: Los pósters no se pueden devolver ya que se imprimen bajo pedido uno a uno. La única excepción es la mencionada en "Gestión de incidencias". 

Dirección: Carrer d'en Francesc Viñas, 9, 08180 Moià, Barcelona

________________________

ENGLISH

How can I buy products? On our website, you can choose your favourite productst. Once your basket is full, the next step is to fill out the form and delivery address. You can then make payment through either of the available options, by debit/credit (Stripe) card or Paypal. Once payment has been made, you will receive a confirmation email, from which you can track your order as it is processed by our deliver.

Payment: You can pay by credit or debit card (with Stripe), or by PayPal.

Deliveries: Delivery is FREE of charge on all orders above €60 . A delivery fee of €4,99 will be applied to all other orders to mainland Spain (except the Balearic Islands). All orders will be delivered within 2-4 days (EXCEPT IN THE BALEARIC ISLANDS) from the order confirmation on working days. Orders are not dispatched at the weekend or on public holidays. Orders placed after 12:00 on Thursday are delivered on the next monday. We only ship to Spain and Balearic islands.

Prices: All prices include the VAT applicable in each case.

Incident management: Customers can lodge a complaint in either of the following cases: the products do not match the order placed or the product is in bad condition. In the case of any enquiries or doubts, please send us an email to info@vanderpla.com, indicating your name and order number, and we will be in touch within 24 hours to resolve the matter.

Changes*: TEXTILE: If when you receive your order you are not satisfied, you have a period of 14 days (from the date of receipt) to change the item. The product must not be used and must be returned in the same condition in which it was shipped and in its original packaging. To change the product, you must make a new purchase in the online store and at the same time as the new item is delivered, the product you want to change will be collected. Once this, arrive at our offices and check that it is in the conditions mentioned, we will make the payment of the cost to your account number. 

Returns *: TEXTILE: If you want to return (and not change) the product, you have a period of 14 days after receipt of your order to do so. To do this, you must send the product to our offices (see address below). The cost of sending the return will be borne by the customer. Once we make sure that the product returns to its original condition (in the same condition in which it was shipped and in its original packaging) we will enter the cost of the product to the customer (minus the shipping cost).

*POSTERS: Posters cannot be returned as they are printed on order one by one. The only exception is the one mentioned in "Incident Management".

Adress: Carrer d'en Francesc Viñas, 9, 08180 Moià, Barcelona