Avís legal

Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de vanderpla amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al mail info@vanderpla.com 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per al tractament dels mateixos.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@vanderpla.com

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, s’informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Eudald Pla Gámez, amb DNI 39381386G i domicili social al C/ Sant Pere, 11 08180 Moià, Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@vanderpla.com.

Directrius de l’usuari

La navegació, accés i ús del lloc web de vanderpla confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de vanderpla, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de vanderpla proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per vanderpla per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per vanderpla contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

vanderpla no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

vanderpla declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs web, poguessin derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, vanderpla no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Vigència del present text

vanderpla es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del lloc web. Tant en allò referent als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús d’aquests. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del lloc web, per qualsevol manera admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que exclusivament estiguin publicades i a disposició als llocs web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són de titularitat originària o derivativament de Eudald Pla Gámez. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, essent-los a més a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els camps citats, com tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets sobre els continguts estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de Eudald Pla Gámez.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Eudald Pla Gámez. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Eudald Pla Gámez.

Legislació aplicable i jurisdicció

vanderpla es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les condicions presents.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. 

________________________

Política de privacidad 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de vanderpla con la finalidad de atender sus consultas. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestro correo electrónico: info@vanderpla.com  

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que contamos con su consentimiento para el tratamiento de los mismos. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@vanderpla.com El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Términos y condiciones 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), y de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, se informa de los siguientes datos: El titular de este sitio web es Eudald Pla Gámez, con DNI 39381386G y domicilio social en C/ Sant Pere, 11 08180 Moià, Barcelona. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: info@vanderpla.com. 

Usuario y régimen de responsabilidades 

La navegación, acceso y uso por el sitio web de vanderpla confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de vanderpla, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso. El sitio web de vanderpla proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a: – La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por vanderpla para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web. – El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por vanderpla contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web. 

Política de enlaces y exenciones de responsabilidad 

vanderpla no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces. vanderpla declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, vanderpla no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario. 

Modificaciones 

vanderpla se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. 

Propiedad intelectual e industrial 

vanderpla por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Eudald Pla Gámez. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Eudald Pla Gámez. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Eudald Pla Gámez. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de Eudald Pla Gámez. 

Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción 

vanderpla se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones. La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. 

________________________

Privacy policy

In accordance with the Organic Law 15/1999 of December 13, on Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into a file under the responsibility of vanderpla with the purpose of attending your queries.

You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing to our mail address: info@vanderpla.com 

As long as you do not tell us otherwise, we will understand that your data has not been modified, that you agree to notify us of any variation and that we have your consent to the processing thereof.

In addition, and in accordance with the provisions of Law 34/2002, of July 11, on Information Society and Electronic Commerce Services, Article 21, we also request your express consent to send you advertising of our products or Promotions that we consider may be of interest to you, by e-mail or by any other means of equivalent electronic communication.

We inform you that you can revoke at any time the consent given to the reception of commercial communications by sending an e-mail to the e-mail address: info@vanderpla.com

The sending of this data implies the acceptance of this clause.


Terms of use

Pursuant to Law 34/2002, of July 11th, concerning Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI-CE), and in accordance with the requirements of Article 10 of the aforementioned Law, provides information on the following details:

The owner of this website is Eudald Pla Gámez, with DNI No. B64228158, and registered address at C/ Sant Pere, 11 Moià, Barcelona. The e-mail address for contacting the company is: info@vanderpla.com.

User and system of responsibilities

Browsing, accessing and using the vanderpla website confers the status of user, signifying the acceptance, by browsing the vanderpla website, of all the terms of use set forth herein without prejudice to the application of the corresponding obligatory legal regulations according to the case.

The vanderpla website provides a wide range of information, services and data. The user accepts responsibility for the correct use of the website. This responsibility will extend to:

– The veracity and legality of the information provided by the user in the forms provided by vanderpla for accessing certain content or services offered by the website.

– The use of the information, services, and information offered by vanderpla contrary to the provisions of these terms, the law, morality, good behaviour or public order, or that otherwise may constitute a breach of the rights of third parties or the functioning of the website itself.

Policy of links and disclaimers

vanderpla is not responsible for the content of websites which the user is able to access via the links provided on its website, and declares that in no event will it examine or exercise any control over the content of other websites. Furthermore, neither will it guarantee the technical availability, accuracy, veracity, validity or legality of sites owned by others which may be accessed via the links.

vanderpla declares that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage to the users of its website that may arise from browsing its web site. As a result, vanderpla accepts no responsibility, in any circumstance, for any possible damages that the user may suffer as a result of browsing the internet.


Modifications

vanderpla reserves the right to make any changes it deems appropriate to the content of its website, without notification, both in relation to the contents of the website, and to its conditions of use. Such modifications may be made via its website by any legally admissible method, and will be of obligatory compliance during the time in which they are published on the website and until they are validly modified by other subsequent ones.

Intellectual and industrial property

vanderpla itself or as an assignee, is the owner of all the intellectual and industrial property rights of its website, as well as the elements contained therein (including but not limited to images, sound, audio, video, software or texts; trademarks or logos, combinations of colours, structure and design, choice of materials used, computer programs necessary for its operation, access and use, etc.) that are owned by Eudald Pla Gámez. They will consequently be works protected as intellectual property by the Spanish legal system, being applicable to them both the Spanish and Community regulations in this field, together with the international treaties relating to the matter and signed by Spain.

All rights reserved. By virtue of the provisions of Articles 8 and 32.1, Paragraph two, of the Law concerning Intellectual Property, the reproduction, distribution and public communication, including their means of being made available, of all or part of the contents of this website for commercial purposes, in any medium and by any technical means, are expressly prohibited without the permission of Eudald Pla Gámez

The user undertakes to respect the Intellectual Property rights and Industrial Ownership of Eudald Pla Gámez Users can view the elements of the site, and even print them, copy them and store them on the hard drive of their computer or any other physical medium provided it is solely and exclusively for personal and private use. The user must refrain from removing, altering, evading or manipulating any protection device or security system that may be installed on the pages of Eudald Pla Gámez.

Legal action, applicable legislation and jurisdiction

vanderpla also reserves the right to present any civil or criminal actions deemed appropriate due to the improper use of its website and contents, or for breach of these terms and conditions.

The relationship between the user and the provider shall be governed by the regulations in force and applicable in the Spanish territory. In the event of any dispute, the parties may submit their disputes to arbitration or have recourse to ordinary court jurisdiction in compliance with the rules on jurisdiction and competence in this regard.